QARQET / Komunat


Ndarja administrativo-territoriale e nj?sive t? qeverisjes vendore n? Republik?n e Shqip?ris?, bazuar ne ligjin Nr. 8653, dat? 31.07.2000, ?sht? si m? posht?:

1. Qarqe...........................................12
- N?nndarja e qarqeve, rrethe 36, sipas pasqyr?s, q? i bashk?lidhet k?tij ligji.

2. Komuna.......................................308

3. Bashki..........................................65
- Bashkia e Tiran?s ka 11 nj?si bashkiake.

Ju lutemi per detaje te metejshme klikoni mbi harte